May 1, 2022

क ख ग सिक्ने सजिली तरिक: गीतको माध्ह्यम बाट

 

क ख ग सिक्ने सजिली तरिक: गीतको माध्ह्यम बाट । नेपाली लाई त क ख ग सिक्न आब्श्यक पर्दैन तरा तपाइ कसैलाइ सजिलै क ख ग सिकाउन चाहनुहुन्छ भने यो गीत काम लाग्न सक्छ ।