January 27, 2008

स्वस्थानी अध्याय: ६

Swasthani 6 - Twango
And here is the rest of it.
अध्याय: ६
फाइल डाउनलोड गर्न यो लिन्कमा जानुहोला, यो लिन्क ३दिन सम्ममात्रै काम गर्नेछ
http://www6.sendthisfile.com/d.jsp?t=rbVKBluqpZLjPKIVYfec7vHZ
कृपया सुनिसकेपछी कमेन्ट लेख्नुहोला, कस्तो सुनियो भन्ने थाहा हुनेछ।
- सानदाई